Beställ Efedrin 30mg online i Sverige

kr2300

.Efedrin är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på lågt blodtryck under anestesi (hypotension). Efedrin kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner. Efedrin tillhör en klass av läkemedel som kallas alfa / beta adrenerga agonister. Det är inte känt om efedrin är säkert och effektivt hos barn.

Beskrivning

Beställ Efedrin 30mg online i Sverige

Upp till 30 mg i steg om 3 – 7,5 mg.

Efter utvecklingen av hypotoni, genom långsam intravenös administrering.

Pediatrisk population

0,5 – 0,75 mg / kg kroppsvikt eller 17 – 25 mg / m2 kroppsyta.

Efter utvecklingen av hypotoni, genom långsam intravenös administrering.

4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot efedrinhydroklorid eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1

• I kombination med andra indirekta sympatomimetiska medel såsom fenylpropanolamin, fenylefrin, pseudoefedrin och metylfenidat.

• I kombination med alfa-symtomimetika.

• I kombination med icke-selektiva monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller inom 14 dagar efter utsättningen.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Varningar

efedrin 30mg  Efedrin bör användas med försiktighet till patienter som kan vara särskilt mottagliga för deras effekter, särskilt de med hypertyreos. Stor försiktighet krävs också hos patienter med hjärt-kärlsjukdom såsom ischemisk hjärtsjukdom, arytmi eller takykardi, ocklusiva kärlsjukdomar inklusive åderförkalkning, hypertoni eller aneurysm. Angina-smärta kan utlösas hos patienter med angina pectoris.

Försiktighet krävs också när efedrin ges till patienter med diabetes mellitus, stängd vinkelglaukom eller prostatahypertrofi.

efedrin 30mg Efedrin bör undvikas eller användas med försiktighet hos patienter som genomgår anestesi med cyklopropan, halotan eller andra halogenerade anestetika, eftersom de kan inducera ventrikelflimmer. En ökad risk för arytmier kan också uppstå om efedrin ges till patienter som får hjärtglykosider, kinidin eller tricykliska antidepressiva medel.

Många sympatomimetika interagerar med monoaminoxidashämmare och bör inte ges till patienter som får sådan behandling eller inom 14 dagar efter att behandlingen avslutats. Det är tillrådligt att undvika sympatomimetika när man tar selektiva MAO-hämmare.

Efedrin ökar blodtrycket och därför rekommenderas särskild försiktighet hos patienter som får antihypertensiv behandling. Interaktioner mellan efedrin och alfa- och betablockerande läkemedel kan vara komplexa. Propranolol och andra beta-adrenoceptorblockerare motverkar effekterna av beta2-adrenoceptorstimulerande medel (beta2-agonister) såsom salbutamol.

Skadliga metaboliska effekter av höga doser av beta2-agonister kan förvärras vid samtidig administrering av höga doser kortikosteroider; Patienter bör därför övervakas noggrant när de två behandlingsformerna används tillsammans även om denna försiktighetsåtgärd inte är så tillämplig på inhalerad kortikoterapi. Hypokalemi associerad med höga doser av beta2-agonister kan resultera i ökad känslighet för digitalis-inducerade hjärtarytmier. Hypokalemi kan förstärkas genom samtidig administrering av aminofyllin eller andra xantiner, kortikosteroider eller genom diuretikabehandling.

Beställ Efedrin 30mg online i Sverige

Försiktighetsåtgärder för användning

Efedrin bör användas med försiktighet till patienter med en historia av hjärtsjukdom.

Idrottare bör informeras om att detta preparat innehåller en aktiv substans som kan ge en positiv reaktion i antidopingtester.

Kontrollera att lösningen är klar och inte innehåller några synliga partiklar före infusion.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Kontraindicerade kombinationer:

Indirekta sympatomimetiska medel (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenylefrin, metylfenidat)

Risk för vasokonstriktion och/eller för akuta episoder av hypertoni.

Alfa-sympatomimetika (oral och/eller nasal administreringsväg)

Risk för vasokonstriktion och/eller episoder av hypertoni.

Icke-selektiva MAO-hämmare

Paroxysmal hypertoni, hypertermi möjligen dödlig.

Kombinationer som inte rekommenderas:

Ergotalkaloider (dopaminerg verkan)

Risk för vasokonstriktion och/eller episoder av hypertoni.

Ergotalkaloider (vasokonstriktorer)

Risk för vasokonstriktion och/eller episoder av hypertoni.

Selektiva MAO-A-hämmare (administrerade samtidigt eller inom de senaste 2 veckorna)

Risk för vasokonstriktion och/eller episoder av hypertoni.

Linezolid

Risk för vasokonstriktion och/eller episoder av hypertoni

Tricykliska antidepressiva medel (t.ex. imipramin)

Paroxysmal hypertoni med möjlighet till arytmier (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

Noradrenerga-serotoninerga antidepressiva medel (minalcipran, venlafaxin)

Paroxysmal hypertoni med möjlighet till arytmier (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

Guanethidin och relaterade produkter

Betydande ökning av blodtrycket (hyperreaktivitet kopplad till minskningen av sympatisk tonus och/eller till hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

Om kombinationen inte kan undvikas, använd med försiktighet lägre doser av sympatomimetika.

Sibutramin

Beställ Efedrin 30mg online i Sverige

Paroxysmal hypertoni med möjlighet till arytmi (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

Halogenerade flyktiga anestetika

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Beställ Efedrin 30mg online i Sverige”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *